S Ł O W N I CZ E K

Lohnsteuer, einbehaltene Lohnsteuer – podatek od wynagrodzenia ,zaliczka na podatek od wynagrodzenia, rodzaj podatku dochodowego - Einkommensteuer.

Kirchensteuer- podatek kościelny stanowiący odsetek podatku od wynagrodzenia w wys. 8% lub 9% w zależności od Landu. Zasadniczo obowiązkowy, jest rodzajem opodatkowania na rzecz wyznań w Niemczech.

Solidaritätzuschlag – podatek solidarnościowy wynoszący 5,5% podatku od wynagrodzenia, wprowadzony m.in. na sfinansowanie wydatków ponoszonych na wschodnie Landy po zjednoczeniu Niemiec.

Finanzamt – niemiecki Urząd Skarbowy.

Identifikationsnummer (ID - Nr.) – numer identyfikacji podatkowej nadawany w Niemczech przez Federalny Urząd Podatkowy, odpowiednik polskiego NIP.

Steuernummer (StNr) – numer podatkowy nadawany przez Finanzamt. Każdy urząd skarbowy nadaje własne numery podatkowe.

Lohnsteuerbescheinigung, Ausdruck der elektronische Lohnsteuerbescheinigung- zaświadczenie podatkowe, obecnie w postaci elektronicznej, o składnikach wynagrodzenia, zaliczkach na podatki, składkach na ubezpieczenie społeczne, zastosowanych ulgach podatkowych i klasie podatkowej, kwotach nieopodatkowanych oraz przerwach w pracy, okresie zatrudnienia a także wydanych pracownikowi świadczeniach w naturze, jak dowóz do pracy przez pracodawcę czy wydane mu posiłki.

Abrechnung ( der netto brutto Bezüge) – miesięczne rozliczenie wszystkich składników wynagrodzenia pracownika, a także informujące o potrąceniach np. zaliczek czy kosztów zakwaterowania. Wydawane przez pracodawcę.

Kindergeld – zasiłek rodzinny na dzieci pracownika.

Kinderfreibetrag – kwota wolna od podatku z tytułu posiadania dzieci przez pracobiorcę.

Familienkasse – Kasa Rodzinna, niemiecka instytucja rozpatrująca wnioski na zasiłek rodzinny i wypłacająca zasiłki na dzieci.

Meldung zur Sozialversicherung - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.

Versicherungsnummer - numer ubezpieczenia społecznego nadawany do celów rentowo – emerytalnych.

Bescheinigung EU/EWR – zaświadczenie o dochodach osiągniętych poza Niemcami np. w Polsce dla obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Szwajcaria, Norwegia). Konieczne do rozliczenia podatku w Niemczech.

Zaświadczenie UE/EOG - jw., wymaga potwierdzenia przez polski urząd skarbowy.

PIT-36 , polski formularz podatkowy wymagany do sporządzenia zeznania podatkowego w przypadku uzyskania dochodów za granicą

Załącznik ZG- załącznik do formularza PIT-36 zawierający informację o wysokości i kraju dochodów osiągniętych za granicą.

PIT-11, potwierdzenie dochodów i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy, składkach na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne wydawany przez pracodawcę. W przypadku oddelegowania za granicę zawiera informację o uzyskanym tam wynagrodzeniu i jego opodatkowaniu.

PIT-40, rozliczenie dochodów z tytułu rent i emerytur wypłaconych przez ZUS.

PIT-28, formularz rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych ryczałtowo, min. z tytułu wynajmu lokalu lokalu mieszkalnego.